تلفن­ های تماس:

دفتر اصفهان: 95015515 - 031 

دفتر تهران   : 95118169 - 021 

ایمیل: info@parsigol.com

آدرس پستی: اصفهان، اصفهان،خیابان هشت بهشت شرقی- خیابان همدانیان- روبروی کوچه پاسدار- شماره 185

کد پستی: 8157964451